تبلیغات
وب تخصصی اطلاع رسانی و انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد امیدیه - نحوه ارائه صورتهای مالی
 
وب تخصصی اطلاع رسانی و انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد امیدیه
WWW.ACC-OMD.IR
درباره وبلاگ


با سلام وخسته نباشید به شما دانشجویان عزیز این وب جهت اطلاع رسانی درسی وآموزشی رشته حسابداری راه اندازی شده امیدواریم از این مطالب به بهترین نحو استفاده وبا نظرات خود به ما در بهتر شدن وب خودتان کمک کنید

مدیر وبلاگ : انجمن حسابداری
مطالب اخیر
سه شنبه 5 مهر 1390 :: نویسنده : انجمن حسابداری

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد. . اعتقاد براین‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ صورتهای‌ مالی‌ معطوف‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ سرمایه‌گذاران‌ باشد ،  اكثر نیازهای‌ سایر استفاده‌كنندگان‌ را نیز در حد توان‌ برآورده‌ می‌كند بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعتباردهی می باشد.

اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ مستلزم‌ ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ جهت‌ ایجاد وجه‌ نقد و زمان‌ و قطعیت‌ ایجاد آن‌ است‌.  ارزیابی‌ توان‌ ایجاد وجه‌ نقد از طریق‌ تمركز بر وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ و استفاده‌ از آنها در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ مورد انتظار و سنجش‌ انعطاف‌پذیری‌ مالی‌، تسهیل‌ می‌گردد.

واحدگزارشگر: به‌ یك‌ واحد تجاری‌ منفرد یا گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ موضوع‌ یك‌ مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌ مشخص‌ است‌ كه‌ بنابر الزامات‌ قانونی‌، قراردادی‌ یا عرفی‌ و به‌منظور رفع‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌كنندگان‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود.

یك‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زیان‌، صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ از این‌ به‌ بعد صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ نامیده‌ می‌شود) و یادداشتهای‌ توضیحی‌ می‌باشد. مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

 

ترازنامه: وضعیت‌ مالی‌ یك‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ منابع‌ اقتصادی‌ تحت‌ كنترل‌ آن‌،  ساختار مالی‌ آن‌، میزان‌ نقدینگی‌ و توان‌ بازپرداخت‌ بدهیها و ظرفیت‌ سازگاری‌ آن‌ با تغییرات‌ محیط‌ عملیاتی‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ می‌شود.

ترازنامه‌ باید حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد:

 الف‌ . داراییهای‌ ثابت‌ مشهود

 ب‌   . داراییهای‌ نامشهود

 ج‌   . سرمایه‌گذاریها

 د   . موجودی‌ مواد و كالا

 ه  . حسابها و اسناد دریافتنی‌ تجاری‌ و سایر حسابهاو اسناد دریافتنی‌

 و   . موجودی‌ نقد

 ز   . حسابها و اسناد پرداختنی‌ تجاری‌ و سایر حسابها و اسناد پرداختنی‌

 ح‌  . ذخیره‌ مالیات‌ ،

 ط‌  . ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 ی‌  . بدهیهای‌ بلندمدت‌

 ك‌  . سهم‌ اقلیت‌

 ل‌   . سرمایه‌ و اندوخته‌ها

 

صورت سود و زیان: عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاری‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملكرد مالی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می‌شود.

صورت‌ سود و زیان‌ باید حداقل‌ شامل 10 قلم باشد :

الف‌ . درآمدهای‌ عملیاتی‌

ب‌  . هزینه‌های‌ عملیاتی‌

ج‌  . سود یا زیان‌ عملیاتی‌

د . هزینه‌های‌ مالی‌

ه  . سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌

و  . مالیات‌ بردرآمد

ز  . سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌

ح‌  . اقلام‌ غیرمترقبه‌

ط‌  . سهم‌ اقلیت‌

ی‌  . سود یا زیان‌ خالص‌

 

صورت سود و زیان جامع : صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ به‌ عنوان‌ یك‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ ،  باید كل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ ،  به‌ تفكیك‌ اجزای‌ تشكیل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد. به عبارت دیگر تمام اقلامی كه حقوق صاحبان سهام را تغییر می دهند بغیر از آورده و ستانده صاحبان سهام در آن نمایش داده می شود.

 

صورت جریان وجه نقد: اطلاعات‌ در مورد جریانهای‌ نقدی‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ارائه‌ می‌شود.  این‌ اطلاعات‌ از جنبه‌ای‌ دیگر عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ را از طریق‌ انعكاس‌ مبالغ‌ و منابع‌ اصلی‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه‌ نقد به‌ نمایش‌ می‌گذارد.  

 

یادداشتهای‌ توضیحی:‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ و صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ یك‌ مجموعه‌ بهم‌پیوسته‌ می‌باشند.  نقش‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌، برجسته‌ نمودن‌ و تشریح‌ اقلام‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ است‌. افشای‌ اطلاعات‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌،  نمی‌تواند ارائه‌ نادرست‌ یا حذف‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ را تصحیح‌ یا توجیه‌ كند.

 

اقلام اصلی صورتهای مالی :

1-    دارایی : حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع كه در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به كنترل واحد تجاری درآمده است.

2-      بدهی : تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.

3-      حقوق صاحبان سرمایه: باقیمانده‌كسر جمع‌ بدهیهای‌ واحد تجاری‌ از جمع‌ داراییهای‌ آن‌

4-      درآمد: عبارتست‌ از افزایش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.

5-      هزینه‌:عبارتست‌ از كاهش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ كه‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.

6-      آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌: افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی‌ از سرمایه‌گذاری‌ در واحد تجاری‌ جهت‌ كسب‌ یا افزایش‌ حقوق‌ مالكانه را گویند.

7-    ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌: كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی‌ از انتقال‌ داراییها به‌صاحبان‌ سرمایه‌ یا ایجاد بدهی‌ در قبال‌ آنها به‌منظور كاهش‌ حقوق‌ مالكانه‌ و یا توزیع‌ سود را گویند.نوع مطلب : حسابداری مالی، 
برچسب ها : Www.acc-omd.dxd.ir،
لینک های مرتبط : حسابداری دانشگاه ازاد امیدیه،
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:46 ق.ظ
This is the perfect webpage for anyone who really wants to understand this topic.

You know so much its almost tough to argue with you (not that I
personally would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that's been discussed for many years.
Wonderful stuff, just great!
دوشنبه 30 مرداد 1396 05:23 ب.ظ
Hello every one, here every one is sharing these kinds of know-how, so it's good
to read this weblog, and I used to pay a visit this blog daily.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:10 ق.ظ
great issues altogether, you simply received a brand new reader.
What could you suggest in regards to your
post that you just made some days ago? Any certain?
چهارشنبه 11 مرداد 1396 05:22 ب.ظ
Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you
knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:59 ب.ظ
I simply could not depart your web site prior to suggesting that I extremely loved the standard info
an individual provide for your visitors? Is gonna be back steadily in order
to check up on new posts
جمعه 6 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
Remarkable! Its actually awesome paragraph, I have got much clear
idea about from this piece of writing.
جمعه 6 مرداد 1396 08:53 ب.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your website provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our
entire community will be grateful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :